İnternet sitesi başvuru formu dolduran kişiler hakkında kişisel verilerin korunması aydınlatma metni ve gizlilik bildirimi

 

 1. Bu internet sitesine giren kişiler hızlı başvuru formunu doldurmak suretiyle kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmesi hakkında veri sorumlusu sıfatıyla TCI Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş tarafından aydınlatılmaktadır.
 2. İş bu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen “Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri” kapsamında yapılmaktadır.
 3. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi - Aşağıda başlıkları belirtilen kişisel verilerinizi kişisel veri envanterine kişisel veriler politikamızda belirtilen şekillerde kaydedilmektedir.
 4. Ad ve Soyad
 5. E-posta adresi
 6. Telefon numarası
 7. İl
 8. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi: Doldurduğunuz form kapsamında kişisel verileriniz www.tcisigorta.com internet sitesinde iletişim formu aracılığıyla elde edilmektedir.
 9. Kişisel Veri İşleme Amaçları: Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda özel veritabanı yazılımları ile işlenmektedir.

 

 1. Ticari faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 2. İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
 3. İş sürekliliğinin sağlanması için faaliyetlerinin yürütülmesi
 4. Satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 5. Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 6. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 7. Şirketin ana faaliyet konusundaki hizmetleri yönetilmesi ve yürütülmesi,
 8. Şirketin sözleşmesel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

ı. Verilerin analiz edilerek şirket ve internet sitesindeki hizmetlerin geliştirilmesi

 1. Üyelik Formunu dolduran kişilere daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet verilmesi

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri: Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir:
 2. Sözleşme imzalanması
 3. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 4. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 5. Kişisel verilerinizin aktarılması, şirket ziyaret kaydınıza ilişkin kişisel veriler aşağıdaki yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.
 6. Haklarınız: Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve şirketin verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:
 7. Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 8. Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
 9. Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme,
 10. Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme,
 11. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 12. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya şirketin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 13. Şirketten, yine şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme
 14. Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme

ı. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.

 1. Veri sorumlusuna başvuru, kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre şirketimizin fiziki adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden şirketimiz elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

 

 1. Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi: Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan TCI Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre, info@tcisigorta.com e-mail adresine  yazılı olarak iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu Ünvan : TCI Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş

Posta Adresi : Meridian Business Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. I-Blok No:1 K:7 D:95-96

34746 Ataşehir - Istanbul