KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda TCI Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

 

TCI Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. müşterileri ve/veya müşterinin yetkililerinden aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunumlarını en güvenilir seviyede tutmaktadır.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

 

 

TCI Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. müşterileri ve müşterilerinin yetkililerinden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri, yasal düzenlemelerin olanak verdiği ölçüde işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır. Bu bağlamda kişisel veriler, şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi ve gerekli işlerin yürütülmesi, açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak sizinle iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, şirket faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, incelemelerin yapılması gibi amaçlar kapsamında işlenmektedir.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP

 


TCI Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.
müşterinin ve/veya müşteri’nin yetkililerinin kişisel verilerini her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmektedir.

 

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 

 

TCI Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş’in hizmet ve ürünü sağlaması amacıyla hizmet aldığı yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle, gizlilik sözleşmesi yapmak seçimi TCI Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.’e ait olmak üzere hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlar, sözleşme imzaladığı iş ortaklarıyla, ortak çalışmalar yaptığı üçüncü kişilerle paylaşabilmektedir.

 

 

TCI Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.’in müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz TCI Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.

 

 

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 

 

İşbu sözleşme’nin tarafının gerçek kişi olması halinde müşteri, tüzel kişi olması halinde ise müşterinin yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, KVKK hükümleri uyarınca, TCI Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.’e başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 

 

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 

Bu kapsamda iletilen talepler TCI Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

 

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

 

 

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Meridian Business Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. I-Blok No:1 K:7 D:95-96, 34746 Ataşehir/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.

 

 

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.